Min kundvagn

Mini Varukorg

Personuppgiftshantering

 

1. Om Radicover

RadiCover är ett handelsföretag som utvecklar, marknadsför och levererar produkter som kan skydda kunden från potentiella biverkningar av mobilstrålning – även kallad elektromagnetisk strålning.

RadiCover syftar till att sprida kunskap kring företagets produkter och hälsoaspekten kring elektromagnetisk strålning från exempelvis mobiltelefoner

I samband med detta arbete samlar och behandlar RadiCover personuppgifter för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

RadiCover är ansvariga för behandlingen av personuppgifter för dessa ändamål.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller RadiCovers behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss här:

 

Radicover

Bregnerødvej 132B

DK-3460 Birkerød

Danmark

Telefon: +45 91 54 11 11

Mejl: kontakt@radicover.dk

 

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är ansvarsfull hantering av personuppgifter som samlas in som en del av verksamheten, avgörande för våra affärsmål och vårt rykte. Denna integritetspolicy förklarar hur din personliga information samlas in och används när du är kund hos RadiCover och hur du kan få insyn i din egen personliga information.

 

3. Vad är personuppgifter

Personlig information är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med identifierbar fysisk person avses en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av exempelvis ett namn, ett identifikationsnummer eller ett eller flera element som är unika för en given persons identitet.

 

4. Vilken typ av personuppgifter vi behandlar och varför

Den information vi samlar in om dig kommer att användas för olika ändamål i samband med din kundrelation med RadiCover.

Underlåtenhet att lämna personuppgifter från din sida kan innebära att RadiCover inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter i samband med din kundrelation med RadiCover.

RadiCover samlar in och behandlar både allmänna och känsliga personuppgifter som en del av de tjänster du får via RadiCover.

I samband med din kundrelation kommer RadiCover vanligtvis att samla in följande information:

 

Kundinformation:

  • Information som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller registrerar dig som kund hos RadiCover exempelvis online via webbplatsens webbshop. Inkluderar kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och mejladress) (inte bankuppgifter).
  • Uppgifter som du ger oss i samband med uppstart som kund hos RadiCover inklusive kontaktuppgifter, e-post, telefonnummer.
  • Vi lagrar inte och har inte tillgång till kredit-/betalkortsinformation, CPR-nummer eller annan kritisk personlig information. All kredit-/betalkortsinformation hanteras av vår certifierade betalningsleverantör BAMBORA / Epay.

 

5. Användning av dina personuppgifter

RadiCover behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de syften som anges nedan. RadiCover behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt i samband med ditt kundförhållande med RadiCover eller nödvändigt i enlighet med tillämplig lag.

 

Kundadministration:

- Etablering och administration av din kundrelation med RadiCover som en del av verksamheten, inklusive skötsel av våra kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik m.m. All statistik och analyser sammanställs i anonymiserat format och innehåller därför ingen information som direkt kan härledas till dig som person.

 

Efterföljnad av tillämpliga lagar och förordningar:

- Efterfåoljnad av lagar och regler som RadiCover lyder under i samband med driften av företaget eller för fullfåorandet av olika rapporterings- eller upplysningsskyldigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

RadiCover strävar efter att säkerställa att all personlig information vi behandlar är korrekt och uppdaterad. Vi ber dig därför att alltid meddela oss om eventuella ändringar i dina personliga uppgifter (t.ex. adressändring eller betalningsinformation), så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta och aktuella.

 

6. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

RadiCover behandlar i princip informationen om dig på en av följande grunder: (1) Ingående eller fullgörande av ditt kontrakt/order med RadiCover och (2) fullgörande av en rättslig skyldighet som ålagts RadiCover.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet och ingå en kundrelation med RadiCover ger du ditt samtycke till denna behandling, vilket du även ombeds bekräfta via ett så kallat opt-in bekräftelsemail. Om du vill avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kan du göra det när som helst längst ner i nyhetsbrevet.

 

Delning av personuppgifter

RadiCover lämnar endast vidare och/eller lämnar dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den normala driften av vårt företag, t.ex. i samband med extern hosting och administration av våra IT-system, analys, bokföring, inkasso, kreditbedömning, revision, juridisk hjälp m.m.

RadiCover strävar efter att begränsa utlämnandet av personuppgifter i ett personligt identifierbart format så långt det är möjligt och därigenom begränsa de fall då information lämnas ut som kan härledas till dig personligen.

RadiCover vidarebefordrar inte dina personuppgifter om detta inte är nödvändigt för att kunna bedriva vår verksamhet eller möta dina behov.

RadiCover lämnar inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Dataintegritet och säkerhet

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, om inte lagringen är nödvändig för att uppfylla nationella lagkrav, inklusive lagstadgade lagringstider i samband med kontroll av EU-bidrag, bokföring m.m.

Det är RadiCovers policy att skydda personlig information genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När dina personuppgifter inte längre behövs ser vi till att de raderas på ett säkert sätt.

 

9. Dina rättigheter

Du har rätt att utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst. Du kan bland annat begära insyn i de personuppgifter som RadiCover förfogar över samt invända mot behandlingen av uppgifterna och invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Vidare kan du begära rättelse eller radering av eventuell felaktig information om dig själv, återkalla ett samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och hävda din rätt till dataportabilitet.

Om du vill hävda en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontakt@radicover.dk

Din förfrågan kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Klagomål angående RadiCovers behandling av dina personuppgifter kan göras till:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Mejl: dt@datatilsynet.dk

 

10. Uppdateringar

RadiCover utvärderar och uppdaterar kontinuerligt denna integritetspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera denna integritetspolicy för eventuella ändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter.

 

Uppdaterad 13 oktober 2021